Strand Storebæltsbro

Det får du:

 • El og naturgas til Indkøbspris
 • Gennemskuelige priser
 • Dansk vindmøllestrøm
 • Rabat på forlystelser og dyreparker
 • Følg dit elforbrug på vores app
 • Gode spareråd

Få mere viden om naturgas

Som gaskunde er det vigtigste, at forsyningen af naturgas er stabil og at du ikke betaler for meget for den. Men har du nogensinde spekuleret over, hvad naturgas egentlig er?

Her giver vi dig et indblik i, hvad naturgas er, hvilke fordele der er ved energikilden og hvilke ulemper naturgas har.

 

Hvad er naturgas?

Naturgas er et fossilt brændstof - ligesom olie og kul - og er den tredjestørste energikilde på verdensplan. I Danmark har omkring 430.000 boliger et gasfyr, hvilket svarer til 16% af de danske husstande.

Naturgas er opstået som følge af de kemiske og fysiske processer, der er sket i undergrunden, hvor døde organismer og planter gennem millioner af år har været udsat for et massivt tryk fra omgivelserne og en høj varme.

Danmark har selv naturgas i undergrunden og det udvindes fra gasfelterne i Nordsøen og ledes via rørledninger til fastlandet og ud på gasnettet. Sådan har det været siden 1972.

 

Hvad består naturgas af?

Naturgas består af flere forskellige gasarter og indeholder kvælstof, CO2, brint, svovlbrinte, helium – og metangas, som udgør størstedelen af gassen.

Metangas er en endnu stærkere drivhusgas end CO2, men et velfungerende naturgasfyr med tætsluttende gasledninger sørger for en komplet afbrænding af metangassen, så den ikke udledes i atmosfæren. Et periodisk eftersyn af gasfyret sikrer netop dette.

Samtidig sørger eftersynet for, at afbrændingen sker ved den rette temperatur og det rette tryk, så naturgassen udnyttes bedst muligt og at udledningen af kvælstof og CO2 holdes på et minimum.

Naturgas er lugtfrit, og derfor tilsættes der en smule lugt til gassen af sikkerhedsmæssige årsager. Dermed er der mulighed for at et eventuelt læk vil blive opdaget af boligens beboere.

 

Sådan udvindes naturgas

Naturgas vil helt naturligt stige opad, fordi det vejer meget lidt i forhold til sine omgivelser. Når gassen er dannet i undergrunden, vil den således - via små luftlommer - vandre opad gennem grundfjeldet for at samle sig i store lufttætte lommer. Disse kalder reservoirer.

Herfra kan naturgassen hentes op til jordoverfladen. Enten ved hjælp af den naturlige trykforskel - eller ved at pumpe vand eller CO2 ned i reservoiret, hvorved naturgassen tvinges opad.

Når naturgassen er udvundet, renses den og ledes derefter via gasnettet ud til forbrugerne.

 

Hvad bruger man naturgas til?

Naturgas kan bruges til opvarmning af boligen og forbrugsvand samt til gaskomfurer. Nogle bruger også naturgas til tørring af tøj i en særlig naturgastørretumbler.

Naturgas anvendes også nogle steder i landet som opvarmningskilde på fjernvarmeværker og i elproduktionen. Den el du køber hos Gasel, stammer dog fra danske vindmøller.

 

Er naturgas miljøvenligt?

Udledningen af CO2 under afbrænding af naturgas er kun omkring halvt så høj, som den er ved afbrænding af olie eller kul. Det gør naturgas til det mest miljøvenlige af de fossile brændstoffer.

Forbrændingen af naturgas efterlader i øvrigt heller ikke hverken aske, støv eller andre affaldsprodukter i fast form, som efterfølgende skal afskaffes og i sig selv kan udgøre en miljøpåvirkning.

Energi fra solceller, varmepumper og andre vedvarende energiformer er dog langt mere miljøvenligt end naturgas, men det er ikke altid, det er praktisk muligt at varme boligen op på denne måde. Det er heller ikke altid, der er økonomisk eller praktisk mulighed for at skifte til andre opvarmningsformer.

 

Fordele ved naturgas

 • Opvarmning med naturgas udleder mindre CO2 end opvarmning med olie. Det udleder også mindre CO2 end opvarmning med elektricitet, hvis strømkilden ikke udelukkende er solceller, vindmøller eller andre vedvarende energiformer.
 • Udgifterne til opvarmning er lavere, når du bruger naturgas, end hvis du anvender olie eller ren elvarme med radiatorer. Faktisk kan du spare op til 10.000 kroner om året ved at skifte til naturgas, hvis du har en bolig på 150 m2 og din varmekilde i dag er et oliefyr.
 • Forsyningen af naturgas er stabil, fordi den foregår via rørledninger i jorden. Du skal derfor ikke huske at bestille olie til dit oliefyr eller træpiller til dit pillefyr. Samtidig nedsættes transporten af olie på vejene, hvilket også nedsætter den samlede CO2 belastning.

 

Ulemper ved naturgas

 • Fordi naturgas er et fossilt brændstof, vil ressourcerne med tiden blive udtømt. I Danmark udvides der fortsat naturgas, men med tiden vil enten metoderne til udvinding af naturgas i Nordsøen skulle erstattes af udvinding af skifergas på fastlandet – eller også skal Danmark importere naturgas fra andre lande.
 • Selvom naturgas regnes for det reneste fossile brændstof, belaster det stadig miljøet.
 • Det er ikke tilladt at installere gasfyr i nybyggeri, medmindre der ikke er andre muligheder for opvarmning af boligen. Det er også kun tilladt at skifte til naturgas som opvarmningsform, hvis der tidligere har været benyttet et oliefyr til opvarmning. Det skyldes den grønne omstilling, som stiler mod en total udfasning af brugen af fossile brændstoffer.